Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer

Projectes de recerca

Dels tres principals programes d’actuació del SEPC (Registre de Càncer de Tarragona, Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama i Programa de Detecció Precoç del Càncer Colorectal) el que per les seves pròpies característiques està més associat a la recerca és el Registre de Càncer de Tarragona. És per això que la quantitat de projectes del Registre de Càncer de Tarragona és lògicament més àmplia que la dels programes de detecció precoç.

Projectes Recerca

Registre de Càncer de Tarragona

 • Cancer Incidence in Five Continents:

  La sèrie de publicacions “Cancer Incidence in Five Continents”, editada per la International Agency for Research on Cancer (IARC) i la International Association of Cancer Registries (IACR), aporta des de 1966 la informació sobre incidència de tots els registres de càncer de base poblacional del món que superen els estàndards de qualitat requerits. Aquesta és la principal font d’informació mundial sobre incidència de càncer. Fins a l’actualitat, el Registre de Càncer de Tarragona ha aportat dades pels volums V (1980-1983), VI (1984-1987), VII (1988-1992), VIII (1993-1997), IX (1998-2001) i X (2003-2007) d’aquesta sèrie. El volum X és el darrer volum d’aquesta sèrie. Les dades de tots els volums d’aquesta sèrie estan disponibles en versió electrònica a la web de la International Agency for Research on Cancer.

 • International Incidence of Childhood Cancer:

  Aquest projecte, també coordinat per la International Agency for Research on Cancer i la International Association of Cancer Registries, ja ha publicat dos volums corresponents bàsicament a la dècada de 1970 i a la de 1980. Actualment s’està començant a treballar en el tercer volum, que abastarà, molt probablement, des de 1990 a 2004. Les dades dels dos volums d’aquesta sèrie estan disponibles en versió electrònica a la web de la International Agency for Research on Cancer.

 • EUROCARE. Survival of Cancer Patients in Europe:

  Des del seu inici als anys 80, el projecte EUROCARE ha aportat informació sobre supervivència de càncer en base poblacional dels països europeus que disposen de registres amb capacitat d’aportar dades de supervivència. Fins a l’actualitat, el Registre de Càncer de Tarragona ha aportat dades per les cinc edicions d’aquest projecte: EUROCARE (1985), EUROCARE-2 (1985-1989), EUROCARE-3 (1990-1994), EUROCARE-4 (1995-1999) i EUROCARE-5 (2000-2007). Actualment s’està treballant en el projecte EUROCARE-6. Les dades de tots els volums d’aquesta sèrie estan disponibles en versió electrònica a la web de d’aquest projecte. El Registre de Càncer de Tarragona ha participat en tots aquests projectes i també en estudis anomenats d’alta resolució que pretenen explicar les raons de les diferències observades en la supervivència dels països participants.

 • CONCORD. Cancer survival in five continents.

  Projectes Recerca

  El projecte CONCORD va publicar la primera anàlisi mundial sobre supervivència dels càncers de mama, còlon, recte i pròstata diagnosticats en el quinquenni 1990-1994, amb procediments de control de qualitat estandarditzats i amb mètodes analítics idèntics. El 2015 es va publicar els resultats del CONCORD-2 amb dades de supervivència de més de 25 milions de pacients diagnosticats entre 1995 i 2009 de 67 països. El 2018 es va publicar els resultats del CONCORD-3 amb dades de supervivència de més de 37 milions de pacients diagnosticats entre 2000 i 2014 de 71 països).

 • ACCIS:

  El projecte ACCIS (Automated Childhood Cancer Information System) ha recollit dades de 62 registres de càncer de base poblacional europeus amb dades comparables sobre nens fins als 14 anys. Les dades d’aquest projecte estan disponibles en versió electrònica a la web de la International Agency for Research on Cancer.

 • PITTI:

  Aquest és el primer projecte sobre incidència i tendència temporal de la incidència del càncer infantil a Espanya. En aquest projecte hi participen 11 registres de càncer espanyols i el seu objectiu principal és descriure l’evolució de la incidència de càncer infantil a Espanya, examinar-la per sexe, edat i tipus tumoral i comparar-la amb la de la resta de zones d’Europa.

 • Projeccions del càncer a Catalunya:

  En el Marc del Pla Director d’Oncologia de Catalunya, el Registre de càncer de Tarragona participa amb el Registre de càncer de Catalunya i el Registre de càncer de Girona en analitzar les dades d’incidència, mortalitat i supervivència per càncer a Catalunya de forma periòdica, així com estimar-ne les projeccions d’anys futurs.

 • Incidència i supervivència del càncer a Espanya:

  Els registres de càncer de l’estat espanyol, agrupats en la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) que es va constituir a finals de 2010 amb l’objectiu d’obtenir i proporcionar a les autoritats sanitàries i a la comunitat científica els resultats sobre l’impacte del càncer a Espanya. REDECAN va publicar les estimacions de la incidència de càncer a Espanya dels anys 2015 i 2019. El gener de 2020 també ha fet públic els informes "Supervivència del càncer en España, 2002-2013" i "Estimaciones de la incidencia del cáncer en España, 2020".

 • European Cancer Information System (ECIS) i Global Cancer Observatory (GCO

  La Unió Europea presenta resultats d’incidència, mortalitat i supervivència del càncer dels països europeus a través de la web ECIS i la International Agency for Research on Cancer (IARC) resultats d’incidència, mortalitat, prevalença i supervivència del càncer a nivell mundial a través de la web Global Cancer Observatory

 • Projectes Recerca
 • Estudi de la distribució geogràfica de la incidència del càncer a la demarcació de Tarragona:

  L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la distribució geogràfica de la incidència del càncer a la demarcació de Tarragona així com l’efecte de les desigualtats sòcio-econòmiques en la incidència.

 • Estudi de l’efecte de factors ambientals en la incidència del càncer a Tarragona:

  En col·laboració amb l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona, el Registre de Càncer de Tarragona avalua la presència d’excés de risc de càncer de la població del Camp de Tarragona exposada a diferents agents ambientals presents al territori.

 • Nivell sòcio-econòmic i càncer

  Les desigualtats socials afecten negativament els beneficis del control del càncer. Hi ha evidència que la incidència, la mortalitat i la supervivència per càncer difereixen segons el nivell socioeconòmic: com més baix sigui el seu estat socioeconòmic major risc de mortalitat i com més alt és l’estatus socioeconòmic majors les possibilitats de supervivència. El registre de càncer de Tarragona estudia com afecta el nivell sòcio-econòmic en el desenvolupament i el pronòstic del càncer a les nostres comarques.

 • Estudi del risc de segones neoplàsies:

  El Registre de Càncer de Tarragona realitza estudis sobre el risc de patir una segona neoplàsia en les persones que ja n’han patit una.

 • Estudi de la supervivència de les dones amb càncer de mama:

  En col·laboració amb el Pla Director d'Oncologia i el Registre de Càncer de Girona, el Registre de Càncer de Tarragona realitza estudis sobre la supervivència poblacional de les dones amb càncer de mama en funció de múltiples factors.

 • Altres estudis:

  A banda dels projectes descrits anteriorment, el Registre de Càncer de Tarragona realitza múltiples estudis sobre temes específics de l’epidemiologia del càncer que es consideren d’interès per part dels professionals i les autoritats sanitaris de la demarcació, molts cops en col·laboració amb el Pla Director d'Oncologia i el Registre de Càncer de Girona. Un exemple d’això és l’estudi sobre la proporció de pacients que han rebut radioteràpia després d’un diagnòstic de càncer.

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama Tarragona-Terres de l'Ebre

 • Estudis diversos sobre càncer de mama, els seus determinants, evolució i característiques biològiques i el seu risc en funció de característiques diverses.

  El projecte “Determinants, evolució i característiques biològiques de el càncer de mama detectat en una cohort de dones cribrades (projecte BELLE)”, coordinat per l’Hospital del Mar de Barcelona, té com objectiu estimar el risc de presentar càncer de mama en les dones cribrades en un programa de detecció precoç i que han presentat prèviament una imatge o lesió benigna

  El projecte “Estimació del risc individual de càncer de mama segons factors de risc coneguts de la dona per a la personalització del cribratge mamogràfic poblacional”, coordinat per l’Hospital del Mar de Barcelona, té com objectiu estimar el risc de presentar càncer de mama en les dones cribrades en un programa de detecció precoç i que han presentat prèviament una imatge o lesió benigna

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte

 • Estudis diversos sobre càncer de còlon i recte, els seus determinants, evolució i característiques biològiques, el seu risc en funció de característiques diverses i l’optimització del seu cribratge

  Projectes sobre la millora de les pràctiques del programa de cribratge com ara l’anàlisi del cost efectivitat de la gestió exhaustiva de les cartes retornades, l’anàlisi i descripció de les aportacions del registre de càncer en la millora de la definició de la població diana d’un programa de detecció precoç o el registre, anàlisi i descripció de les complicacions a 30 dies de les colonoscòpies del programa de cribratge.

 • Perfil metabolòmic urinari i fecal en el diagnòstic precoç de càncer colorectal (EarlyCRC)

  Aquest projecte, es realitza amb el grup de recerca Metabolomics Interdisciplinary Laboratory (MiL@b) de la Universitat Rovira i Virgili i diversos serveis de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus (Oncologia, Anatomia Patològica i Digestiu) i l’Institut Català de la Salut (Laboratoris ICS Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre). El seu objectiu és determinar si a l’orina i a la femta dels pacients amb càncer colorectal o pòlips es poden trobar metabòlits que puguin diferenciar de forma senzilla i barata els pacients afectats de càncer colorectal o de pòlips dels individus sans.